General Data Protection Regulation, GDPR, är en EU-förordning som i sin svenska version heter Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från och med den 25 maj 2018. Mycket blir sig likt men kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Brunsbergs Foder & Strö, kommer att följa Dataskyddsförordningen och har som ambition att värna om kundernas integritet. Brunsbergs Foder & Strö skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

De personuppgifter vi hanterar om dig är de som du själv angav när du fyllde i beställningsformulär eller ansökte om faktura. Företagets tillgång till dessa uppgifter och lagring av dessa i vårt kundregister är en förutsättning för köp. Det kan till exempel vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, och arbetsplats.

På hemsidan markerar du i en kryssruta vid beställning och på formulär att du godkänner lagring och hantering av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas vidare till företag eller andra utomstående aktörer, annat än i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ansvarig för personuppgifterna är Brunsbergs Foder & Strö. Dataskyddsombud är Ronae Brunsberg. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begära att vi begränsar behandlingen av uppgifterna. Detta gör du lättast genom epost till sales@brunsberg.se. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade i företagets kundregister. De uppgifter som är nödvändiga för vårt kundregister kan bara raderas om du inte längre önskar vara kund hos oss. Brunsbergs Foder & Strö avser att systematiskt gallra uppgifter ur kundregistret avseende kunder som inte längre önskar vara kund hos Brunsbergs Foder & Strö.

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter omsorgsfullt, men om kapning, olyckshändelse eller andra omständigheter gör att dina personuppgifter riskerar spridas kommer vi uppfylla vår skyldighet att skyndsamt utreda och rapportera incidenten till Datainspektionen senast inom 72 timmar.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.